යුරෝපයේ ශ්‍රි ලාංකික භික්ෂූ සංගමයේ ප්‍රථම සග සමුළුව ඔෂ්ට්‍රියාවේ වියානා නගරයේ දී මැයි මස 12/13/14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *